Vzor žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj 25.09.2018
Vzor žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj vo formáte pdf...
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 08.04.2015
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zluči...
Oznámenie MŠVVaŠ SR o predkladaní žiadostí O STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ 19.03.2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. ...
Výnos MŠVVaŠ SR z 5. marca 2015 o stimuloch pre výskum a vývoj 19.03.2015
Výnos Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. marca 2015 č. 2015-717...
Zákon č. 23/2015 Z. z. 19.03.2015
Zákon z 28. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a v...

Cieľ

  • Ponúknuť podnikateľom stimuly pre výskum a vývoj (ktoré pozostávajú z poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu a úľavy na dani z príjmov) bez vopred vyhlásenej verejnej súťaže,
  • Zvýšenie personálnych kapacít v oblasti výskumu a vývoja,
  • Zvýšenie objemu finančných prostriedkov podnikateľskej sféry do výskumu a vývoja.

Stimuly pozostávajú z dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu základného výskumu alebo aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja alebo vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu alebo zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva alebo dočasné pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja a úľava na dani z príjmu podľa osobitného predpisu.

Poskytovateľom stimulov je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak ide o dotáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu Ministerstvo financií Slovenskej republiky prostredníctvom vecne a miestne príslušného správcu dane, ak ide o úľavu na dani z príjmov. Žiadosť o stimuly sa podáva na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Stručná schéma procesu úspešného žiadania o poskytnutie stimulov
a realizácie stimulov v praxi

Technická podpora