Vzor žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj 25.09.2018
Vzor žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj vo formáte pdf...
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 08.04.2015
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zluči...
Oznámenie MŠVVaŠ SR o predkladaní žiadostí O STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ 19.03.2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. ...
Výnos MŠVVaŠ SR z 5. marca 2015 o stimuloch pre výskum a vývoj 19.03.2015
Výnos Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. marca 2015 č. 2015-717...
Zákon č. 23/2015 Z. z. 19.03.2015
Zákon z 28. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a v...

Žiadosť o stimuly

 1. Žiadateľ o stimuly predloží ministerstvu školstva žiadosť o stimuly pred začatím práce na projekte podľa § 2 písm. b) až f) v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme.
 2. Žiadosť o stimuly obsahuje
  • identifikačné údaje žiadateľa o stimuly, ktorými sú
   1. obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo, miesto podnikania a prevádzkarne, ak sú zriadené,
   2. meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, a spôsob, akým budú za prijímateľa stimulov konať,
   3. meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu prijímateľa stimulov,
  • informáciu o geografickej lokalizácii použitia stimulov,
  • písomné vyhlásenie podľa § 4 ods. 7,
  • požadované formy stimulov podľa § 3 ods. 1 a ich výšku,
  • etapy použitia stimulov a predpokladaný termín vytvorenia nového pracoviska podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo rozšírenia existujúceho pracoviska podľa § 4 ods. 1 písm. b),
  • plánovanú výšku vlastných prostriedkov určených na obstaranie pozemkov alebo obstaranie budov a dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku na účely podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) počas doby poskytovania stimulov a päť rokov po skončení poskytovania stimulov v členení na jednotlivé roky a účel použitia,
  • informáciu o počiatočnom stave zamestnancov výskumu a vývoja a plánovanom konečnom stave zamestnancov výskumu a vývoja podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) a požiadavkách na ich odbornú kvalifikáciu počas doby poskytovania stimulov a päť rokov po skončení poskytovania stimulov v členení na jednotlivé roky,
  • plánovanú výšku vlastných prostriedkov určených na zabezpečenie zamestnancov výskumu a vývoja a predpokladanú priemernú výšku mzdy z týchto prostriedkov pre zamestnanca výskumu a vývoja pred zdanením vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie na účely podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) počas doby poskytovania stimulov a päť rokov po skončení poskytovania stimulov v členení na jednotlivé roky a účel použitia,
  • zoznam existujúcich prístrojov a technických zariadení určených pre výskum a vývoj vrátane uvedenia roku ich výroby,
  • projekt podľa § 2 písm. b) až d), ktorého súčasťou môže byť projekt podľa § 2 písm. e) až g) obsahujúci
   1. popis cieľov projektu,
   2. anotáciu uskutočnenia projektu,
   3. vyčíslenie celkových oprávnených nákladov na projekt,
   4. vyčíslenie podielu vlastných prostriedkov na celkových oprávnených nákladoch na projekt,
   5. spôsob zabezpečenia plnenia cieľov projektu popísaním požiadavky na dočasné pridelenie vysokokvalifikovaných zamestnancov výskumu a vývoja, poskytnutím zoznamu účasti vlastných zamestnancov výskumu a vývoja, zoznamu vlastných prístrojov a technických zariadení a popísaním požiadavky na zabezpečenie nových prístrojov a technických zariadení a požiadavky na zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva,
   6. časové etapy realizácie výsledkov projektu,
   7. popis prínosov projektu pre rozvoj podnikateľa,
   8. popis prínosov projektu pre národohospodársky a celospoločenský rozvoj,
   9. popis prínosov projektu pre naplnenie prioritných smerov výskumu a vývoja schválených vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
   10. popis prínosov projektu pre ochranu životného prostredia,
   11. popis prínosov projektu pre riešenie problémov zlyhávania trhu,
  • údaje o inej požadovanej alebo poskytnutej štátnej pomoci z verejných prostriedkov,
  • ďalšie požadované údaje uvedené v prílohe.
 3. Žiadateľ o stimuly k žiadosti o stimuly priloží
  • spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú zmluvu alebo jej úradne overenú kópiu,
  • stanovy, ak ich má,
  • výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
  • výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov žiadateľa nie starší ako tri mesiace,
  • výročné správy alebo individuálne účtovné závierky alebo konsolidované účtovné závierky, ak je ich podnikateľ povinný zostavovať podľa osobitného predpisu
  • záväzné vyhlásenie o úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti o stimuly,
  • doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako trimesiace, preukazujúci, že žiadateľ o stimuly nie je v konkurze, likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom obdobnom konaní a nie je daňovým dlžníkom,
  • doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci, že žiadateľ o stimuly nemá nedoplatky na odvodoch poistného na zdravotnom poistení a sociálnom poistení, príspevkoch na starobnom dôchodkovom sporení,
  • záväzné vyhlásenie, že najneskôr do dvochmesiacov od doručenia rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov podľa § 7 ods. 7 alebo 8 alebo 10 vytvorí nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja,
  • potvrdenie o tom, že žiadateľ o stimuly neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu)
  • potvrdenie o tom, že žiadateľ o stimuly má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
Technická podpora