Oznámenie MŠVVaŠ SR o predkladaní žiadostí O STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje možnosť podávať žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu vo forme stimulov na výskum a vývoj v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona. Celé znenie s bližšou špecifikáciou v prílohe.

19.03.2015

príloha ku správeTechnická podpora